Αναζήτηση στο site


Επαφή

BBC EDUCATION
Αιτήσεις συμμετοχής:
Τσιμισκή 33
(Στάση Αριστοτέλους)
2ος όροφ.
Θεσσαλονίκη 54624

2310-239294
2310-239293

E-mail: bbc@otenet.gr

Πιστοποιημένος Εκπαιδευτής στην Ανίχνευση Μαθησιακών Δυσκολιών

Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Ανίχνευση Μαθησιακών Δυσκολιών» απευθύνεται κυρίως σε Εκπαιδευτικούς που έχουν πρόσφατα αποκτήσει το πτυχίο τους, σε εκπαιδευτικούς που δεν έχουν κάποια εξειδίκευση στις Μαθησιακές δυσκολίες, καθώς και σε Ανέργους, Φοιτητές ή Απόφοιτους ΑΕΙ, οι οποίοι ενδιαφέρονται να σταδιοδρομήσουν σε θέσεις γενικής και ειδικής εκπαίδευσης.

Περιγραφή Προγράμματος

Το επιμορφωτικό πρόγραμμα «Ανίχνευση Μαθησιακών Δυσκολιών» αποσκοπεί στην κατάρτιση των συμμετεχόντων στο γνωστικό πεδίο των Μαθησιακών Δυσκολιών, τόσο σε θεωρητικό επίπεδο, όσο και σε επίπεδο αξιολόγησης των Μαθησιακών Δυσκολιών και παρέμβασης σε περιπτώσεις παιδιών με Μαθησιακές Δυσκολίες. Το πρόγραμμα πραγματοποιεί μία προσέγγιση των Μαθησιακών Δυσκολιών παρουσιάζοντας τα αίτιά τους, συζητώντας για τα χαρακτηριστικά και την εικόνα των παιδιών/ μαθητών με δυσκολίες μάθησης, καθώς και για θέματα παρέμβασης και αντιμετώπισης των δυσκολιών αυτών σε γνωστικό και ψυχοκοινωνικό επίπεδο.

Επιμέρους στόχους του προγράμματος αποτελούν:

Η παρουσίαση και η συζήτηση θεωρητικών θεμάτων που αφορούν τις μαθησιακές δυσκολίες.

Η κατανόηση των βασικών ενδείξεων και χαρακτηριστικών των παιδιών με Μαθησιακές Δυσκολίες.

Η απόκτηση πρακτικών δεξιοτήτων αξιολόγησης και διδασκαλίας παιδιών με Μαθησιακές Δυσκολίες.

Κατηγορίες στις οποίες απευθύνεται:

Σε οποιονδήποτε ενδιαφερόμενο για κατάρτιση στο συγκεκριμένο γνωστικό πεδίο.

Σε εκπαιδευτικούς Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, Στελέχη της εκπαίδευσης και ειδικό εκπαιδευτικό προσωπικό. 

Σε εκπαιδευτικούς που έχουν πρόσφατα αποκτήσει το πτυχίο τους ή που δεν έχουν κάποια εξειδίκευση στις Μαθησιακές δυσκολίες.

Σε άνεργους, φοιτητές ή απόφοιτους ΑΕΙ που ενδιαφέρονται να σταδιοδρομήσουν σε θέσεις γενικής και ειδικής εκπαίδευσης, όλων των βαθμίδων.

Μετά την ολοκλήρωση της παρακολούθησης του προγράμματος, ο εκπαιδευτικός, λαμβάνοντας υπόψη τις ανάγκες και τις δυνατότητες του κάθε παιδιού ξεχωριστά, είναι σε θέση να:

Κατηγοριοποιεί τις μαθησιακές δυσκολίες

Αναγνωρίζει τα γενικά χαρακτηριστικά των μαθητών με μαθησιακές δυσκολίες

Κατανοεί τις δυσκολίες που συνυπάρχουν με τις μαθησιακές δυσκολίες

Ανιχνεύει έγκαιρα τις Μαθησιακές Δυσκολίες

Ενσωματώνει στρατηγικές στη διδασκαλία ή την παρέμβαση, με σκοπό την ενίσχυση των μαθησιακών δεξιοτήτων του παιδιού.

Έναρξη Σεμιναρίου  
19/11/2018
Αιτήσεις Συμμετοχής έως 15/11/2018
 
Η παρακολούθηση του  προγράμματος είναι Χωρίς Χρέωση.
Οι Υποψήφιοι συμμετέχουν  στο κόστος της Εξεταστικής διαδικασίας η οποία είναι υποχρεωτική.

Διάρκεια προγράμματος 3 μήνες

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει:

Ενότητα 1η: Εννοιολογικές διασαφηνίσεις

1.1 Η έννοια του όρου ‘’μάθηση’’

1.2 Τύποι και είδη μάθησης

1.3 Η έννοια του όρου ‘’Μαθησιακές Δυσκολίες’’

1.4 Αναγνωστικές δυσκολίες- Δυσλεξία

Ενότητα 2η: Χαρακτηριστικά των μαθητών με Μαθησιακές δυσκολίες

2.1 Γενικά χαρακτηριστικά

2.2 Μαθησιακός τομέας

2.2.1 Αναγνωστικές δυσκολίες- Χαρακτηριστικά

2.2.2 Δυσκολίες στη γραφή- Χαρακτηριστικά

2.2.3 Δυσκολίες στα μαθηματικά- Χαρακτηριστικά

2.3 Ψυχοκοινωνικός τομέας

2.4 Οι δυνατότητες των παιδιών με ειδικές μαθησιακές δυσκολίες

Ενότητα 3η: Μαθησιακές δυσκολίες και Γνωστικά ελλείμματα

3.1 Οπτική επεξεργασία

3.2 Μνήμη

3.3 Φωνολογική επεξεργασία

3.4 Αυτοματισμός

3.5 Ακουστική επεξεργασία

3.6 Μεταγνωστικές δεξιότητες

3.7 Ρυθμός

Ενότητα 4η: Αιτιολογία των Μαθησιακών Δυσκολιών

4.1 Νευροβιολογικοί παράγοντες

4.2 Γνωστικοί παράγοντες

α. Υπόθεση της φωνολογικής επεξεργασίας

β. Υπόθεση της μνήμης εργασίας

γ. Υπόθεση των Μεταγνωστικών διεργασιών

4.3 Συναισθηματικοί παράγοντες

Ενότητα 5η: Δυσκολίες στα Μαθηματικά

5.1 Εισαγωγή

5.2 Οι ικανότητες στα Μαθηματικά

5.3 Δυσαριθμησία

5.4 Τύποι δυσαριθμησίας

5.5 Χαρακτηριστικά των μαθητών με δυσκολίες στα Μαθηματικά

5.5.1 Ελλείμματα στην Οπτική αντίληψη

5.5.2 Ελλείμματα στην Ακουστική αντίληψη

5.5.3 Ελλείμματα στη λεπτή κινητικότητα

5.5.4 Ελλείμματα στη μνήμη

5.5.5 Ελλείμματα στο λόγο

5.5.6 Ελλείμματα στον Αφαιρετικό συλλογισμό

5.6 Ανομοιογένεια

Ενότητα 6η: Βασικές αρχές κατά την Ανίχνευση και Αξιολόγηση των Μαθησιακών δυσκολιών

6.1 Η έννοια και η σημασία της αξιολόγησης

6.2 Έγκαιρη ανίχνευση των μαθησιακών δυσκολιών

6.3 Βασικές αρχές ανίχνευσης των μαθησιακών δυσκολιών στην Προσχολική ηλικία

6.4 Αξιολόγηση των μαθησιακών δυσκολιών

6.5 Μοντέλα Αξιολόγησης για τη διάγνωση των μαθησιακών δυσκολιών

6.6 Μέσα για τη συλλογή επακριβών και αξιόπιστων πληροφοριών

6.7 Κλινική συνέντευξη

6.8 Αξιολόγηση της Νοημοσύνης

6.9 Εκτίμηση των μαθησιακών ικανοτήτων

6.10 Αξιολόγηση των γνωστικών διεργασιών

6.11 Αξιολόγηση της Ψυχοκοινωνικής προσαρμογής

Ενότητα 7η: Αξιολόγηση των Μαθησιακών Δυσκολιών

7.1 Διαγνωστική έρευνα

7.2 Διαγνωστική εκτίμηση και εκπαιδευτικός

7.3 Διδακτική αξιολόγηση

7.3.1 Στάδια Διδακτικής αξιολόγησης

7.3.2 Μέσα συλλογής πληροφοριών

Α. Παρατήρηση

Β. Συνέντευξη

Γ. Δοκιμασίες

7.4 Αξιολόγηση του μαθητή

7.5 Αξιολόγηση της Αναγνωστικής ετοιμότητας ή των δεξιοτήτων αναδυόμενου γραμματισμού

7.6 Αξιολόγηση της Φωνολογικής επίγνωσης

7.7 Αξιολόγηση της ανάγνωσης

7.8 Αξιολόγηση της γραφής

7.9 Αξιολόγηση της ορθογραφίας

Ενότητα 8η: Μαθησιακές δυσκολίες και Σύγχρονες Γνωστικές Προσεγγίσεις

8.1 Μαθησιακές δυσκολίες, μεταγνώση και κίνητρα

8.1 Μαθησιακές δυσκολίες και μεταγνωστικά προβλήματα

8.2 Ερμηνείες των μεταγνωστικών προβλημάτων

8.3 Μέθοδοι διδασκαλίας γνωστικών στρατηγικών

Ενότητα 9η: Θέματα παρέμβασης και υποστήριξης παιδιών με μαθησιακές δυσκολίες

9.1 Παροχή ψυχολογικών υπηρεσιών στο σχολείο, σε μαθητές με μαθησιακές δυσκολίες

9.2 Γενικές αρχές για την οργάνωση προγραμμάτων παρέμβασης

9.3 Παρέμβαση στο Μαθησιακό τομέα

9.3.1 Δραστηριότητες Φωνολογικής επίγνωσης

Α. Προαναγνωστικές- προγλωσσικές δραστηριότητες

Β. Μεταγλωσσικές δραστηριότητες

-Κατάτμηση

-Σύνθεση

-Απαλοιφή

-Αντιμετάθεση (αντιστροφή)

Γ. Επιγλωσσικές δραστηριότητες

-Ομοιοκαταληξία

- Αναγνώριση διαφορετικών λέξεων

- Αναγνώριση ομοιότητας

9.4 Παρέμβαση στον Ψυχοκοινωνικό τομέα

Ενότητα 10η: Συνεργασία Σχολείου-Οικογένειας σε περιπτώσεις παιδιών με Μαθησιακές Δυσκολίες

10.1 Συνεργασία, Γονική συμμετοχή, Γονική εμπλοκή

10.2 Μαθησιακές δυσκολίες και συνεργασία σχολείου-οικογένειας

10.3 Έρευνα 1

10.4 Έρευνα 2

10.5 Συνεργασία και εκπαιδευτικός

10.6 Μελέτη περιστατικού

10.7 Επίλογος